Kontributi për përfshirjen e komuniteteve në nevojë, zonave rurale, fëmijëve/prindërve/kujdestarëve me aftësi të kufizuara si dhe familjeve që i përkasin skemës së ndihmës ekonomike. 

Të gjitha shkollat e përzgjedhura për ndërhyrje të thelluara në vitin e dytë të implementimit të projektit, konsistojnë në shkolla në zonat urbane, peri-urbane dhe rurale dhe përfshinin gjithashtu komunitete vulnerabël (minoritetet rome/egjiptiane ose nga zona të varfra të vendit). Read more…

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni