Vlerat thelbësore të projektit “Shkollat Për Shëndetin”

 • Barazia gjinore.Ofrimi i shanseve te barabarta per të gjithë fëmijët qofshin djem apo vajza apo për të gjithë prindërit qofshin burra apo gra për të marrë pjesë në aktivitetet e projektit.
 • Qëndrueshmëria. Shëndeti, arsimi dhe zhvillimi janë të lidhura. Aktivitetet dhe programet zbatohen në një mënyrë sistematike për një periudhë të zgjatur.
 • Përfshirja sociale. – Projekti është i prirur të përfshijë në të gjitha aktivitetet grupet e margjinalizuara të shoqërisë si:
  • Të gjithë fëmijët dhe prindërit me nevoja të veçanta apo aftësi të kufizuara,
  • Komuniteti Rom dhe Egjiptian,
  • Familje me mundësi të pakta dhe ndihmë ekonomike
  • Fëmijë apo prindër që jetojnë në zona të thella rurale
 • Fuqizimi. Të gjithë anëtarët e komunitetit shkollor janë të përfshirë në mënyrë aktive.
 • Demokraci. Shkollat ​​promovuese të shëndetit bazohen në vlera demokratike.
 • Qeverisja e mirë. Parimet e pjesëmarrjes dhe vendimarrjes respektohen nga projekti si parimet bazë të qeverisjes së mirë. Kjo arrihet përmes përfshirjes së qeverisë së nxënësve, këshillit të prindërve, bordit të shkollës dhe komisionit ulti disiplinor në hartimin dhe implementimin e planeve vjetore dhe 6-mujore.

Shtyllat e projektit “Shkollat Për Shëndetin”

 • Qasja e tërë shkollës për promovimin e shëndetit. Kombinoni edukimin shëndetësor në klasë me zhvillimin e politikave shkollore, mjedisin shkollor, kompetencat e jetës dhe përfshirjen e të gjithë komunitetit shkollor.
 • Pjesëmarrja. Një ndjenjë e pronësisë nga studentët, stafi dhe prindërit.
 • Cilësia e shkollës. Shkollat promovuese të shëndetit krijojnë procese dhe rezultate më të mira të mësimdhënies dhe të nxënit. Nxënësit e shëndetshëm mësojnë më mirë; stafi i shëndetshëm punon më mirë.
 • Provat. Zhvillimi i qasjeve dhe praktikave të reja bazuar në kërkimet ekzistuese dhe ato në zhvillim.
 • Shkolla dhe komuniteti. Shkollat shihen si agjentë aktivë për zhvillimin e komunitetit.